تامين هزينه خريد دو دستگاه دي سي شوك ...

مقدسی

آذر 02, 1400

824

تامين هزينه خريد دو دستگاه دي سي شوك ...

به همت خيرين گرانقدر مجموعه خيريه و درماني اميد دو دستگاه دي سي شوك تهيه و در محل مورد نظر نصب گرديد .

قدردان نيك انديشي تان هستيم و خواهيم بد 

با تشكر 

روابط عمومي اميد 

اشتراک گذاری :