هیئت مدیره امید

هیئت مدیره امید

اعضاي هيأت مديره


ریاست هیئت مدیره

...

نام و نام خانوادگی : دكتر جواد خشابي

سِمت : رئیس هیات مدیره

شغل : پزشك

تاریخ تولد : 1325/10/27

محل تولد : مراغه

تحصیلات : فوق تخصص كودكاننایب رئیس هیئت مدیره

...

نام و نام خانوادگی : دكتر علاء الدين مهري

سِمت : نایب رئیس هیات مدیره

شغل : پزشكاعضای اصلی هیئت مدیره

...

نام و نام خانوادگی : حاج اسد حبيبي جوان بختيار

سِمت : عضو اصلی هیات مدیره

محل تولد : اروميه


...

نام و نام خانوادگی : مهندس عزيز متاعي

سِمت : عضو اصلی هیات مدیره

محل تولد : اروميه


...

نام و نام خانوادگی : حسن علي فرزين

سِمت : عضو اصلی هیات مدیره

محل تولد : اروميه


...

نام و نام خانوادگی : دكتر سعيد صمدزاده

سِمت : عضو اصلی هیات مدیره

محل تولد : سلماس


...

نام و نام خانوادگی : دكتر فرخ قوام

سِمت : عضو اصلی هیات مدیره

محل تولد : اروميهاعضای علی البدل بدل هیئت مدیره

...

نام و نام خانوادگی : حاج كريم حاجي سالم

سِمت : عضو علی البدل هیات مدیره

محل تولد : اروميه