// انجمن خیریه امید ارومیه

بانک انصار

مقدسی

مهر 17, 1400

752شماره حساب :

1210.43.8218118.1

 

شماره شبا شعبه بانك مركزي (عطايي) :

IR200630121004308218118001

اشتراک گذاری :