نحوه پذیرش بیمار

مقدسی

مهر 17, 1400

111

نحوه پذیرش بیمار

ابتدا به ساكن؛ بيمار مبتلا به سرطان بابت دريافت حمايت به واحد مددكاري مراجعه ميكند.با دريافت مدارك كامل از بيمار (مدارك شناسايي- مدارك بيماري- اجاره نامه- فيش حقوقي- تاييديه خيريه شهر مربوطه- تاييديه شورا ودهيار روستا- كارت كميته- كارت بهزيستي- فوت نامه سرپرست- گزارش بازديد از منزل- تاييديه پزشك مربوطه- قيم نامه- اسناد متفرقه و...) و بعد از مصاحبه تخصصي از بيمار ؛بر مبناي فرم امتياز دهي ؛درصد حمايت مشخص ميشود كه در درصد بندي وامتياز دهي ومصاحبه چند آيتم مهم مد نظر ميباشد :

1-درصورتي كه بيمار دفترچه وزارت نيرو- بانك- صدا سيما-و... داشته باشد شامل حمايت نميشود؛چون كليه هزينه ها توسط خود سازمان به ايشان پرداخت ميشود .(يعني بيمار بيمه تكميلي شخصي دارد)

2-درصورتي كه بيمار دفترچه كارمندان دولت  تامين اجتماعي مستمري بگير- بيمه نيرو هاي مسلح داشته باشد ؛چون شامل بيمه تكميلي(حمايت از طرف سازمان بيمه گري )دارد ؛شامل حمايت مددكاري نميشود .

3-درصورتي كه بيمار بيمه تكميلي داشته باشد ولي سقف بيمه پرشده باشد تا آبان ماه وبرقراري مجدد سقف به صورت مقطعي ومحدود حمايت ميشود وبراي اقدام براي تمديد سقف راهنمايي ميشود

4-درصورتي كه بيمار داراي بيمه روستايي- بهزيستي- كميته امداد- ايرانيان- تامين اجتماعي كارگري تامين اجتماعي اختياري- تامين اجتماعي رانندگان (بدون بيمه تكميلي)-تامين اجتماعي قاليبافان باشد ؛جز مددجويان  واحد مددكاري محسوب شده وتشكيل پرونده ميشود وروند عادي براي حمايت طي ميشود

5- اجاره نشين بودن- فاقد سرپرست بودن- مددجوي كميته يا بهزيستي بودن-  فرزند محصل زير 18 سال كه امكان اشتغال نداشته باشد -يا فرزند معلول در خانواده داشتن- بيوه بودن- درامد ويا شرايط سرپرست خانوار طول دوره درمان- هزينه هاي دوره اي درمان- شرايط مالي معيشتي- درامدي خانواده- شرايط دارايي خانواده(دام- زمين كشاورزي - منزل شخصي  -حقوق بگير بودن )و...همگي جز آيتم هاي مهم بابت درصد ونوع حمايت ميباشد .

6-بيمار به جز اينكه مورد حمايت واحد مددكاري انجمن قرار ميگيرد حتما به خيريه شهر هاي خود بابت دريافت كمك مضاعف  نيز  ارجاع داده ميشود

7- در صورتي كه بيمار واجد شرايط باشد براي دريافت حمايت وتحت پوشش بودن به سازمان بهزيستي وكميته امداد نيز معرفي ميشود وهماهنگي هاي لازم با سازمانهاي فوق صورت ميگيرد .

8-بيمار بابت حمايت مالي به معاونت دارو وغذا نيز معرفي ميشود تا  بعد از دريافت حمايت دولتي با كمترين هزينه وارد مددكاري شود واز  كمك هزينه هاي مردمي بهره مند شود  وهمچنين خود بيمار حداقل هزينه هايدرمان را متحمل شود .

9-در صورتي كه سازمان يا نهاد يا بيمارستان ويا مركز درماني خاصي اعلام آمادگي بابت كمك كرده باشند حتما بيمار بابت دريافت حمايت  به ان سازمانها نيز ارجاع داده ميشود(براي مثال:خيريه امدادگران عاشورا- وقت گيري از مراكز دولتي- گرفتن تخفيف از مراكز درماني- نامه نگراي بابت تاييد شرايط بيمار واخذ تخفيف يا مورد حمايت قرار دادن مددجو در ان واحد ها هماهنگي با خيريه هاي تهران بابت خدمات خاص در ان شهر و...)

10-بازديد از منزل كه از اساسي ترين اقدامات بابت اطمينان از صحت وسقم اظهارات مراجعه كننده ميباشد كه توسط مددكار مربوطه انجام ميشود .(بيشتر در مورد بيماراني كه درصدي بالاتر از 50 شامل حمايت ميشوند ويا بيماراني كه در مصاحبه اطلاعات ضد ونقيض ارايه ميكنند)

اشتراک گذاری :