مددکاری کودکان

مقدسی

مهر 17, 1400

458

مددکاری کودکان

در سال1389 طي قراردادي بين موسسه خيريه محك و انجمن خيريه اميد همكاري بين دو مجموعه با هدف حمايت از كودكان مبتلا به سرطان زير سن 16 سال آغاز گرديد . 

از آن جا كه كودكان در بيمارستان مطهري شيمي درماني مي شوند معرفي از طرف كادر درمان بيمارستان مطهري انجام ميپذيرد و مددكار محك در دفتر اروميه با تشكيل پرونده وراهنمايي خانواده بيمار در رابطه با حمايت خيريه محك از بيماران و ارسال مدارك اوليه براي تاييد ،اقدام مينمايد . بعداز تاييد مدارك كودك بيمار با كد ي كه به وي تعلق ميگيرد تحت پوشش و حمايت مددكاري قرار ميگيرد . مددكار در دفتر اروميه فاكتورهاي بيمار را بررسي كرده وبه تهران ارسال مي كندو محك هزينه را به شماره حساب بيمار واريز مي نمايد . لازم به ذكر است كه حمايت موسسه خيريه محك شامل تمام خدمات درماني از جمله دارو، خدمات آزمايشگاهي ،اسكن ،ام آراي ،سونوگرافي ،پيوند مغز استخوان ،رفت و آمد و.... مي باشد.

براي داروهاي كميابي كه در شهرستانها پيدا نمي شود نماينده محك در انجمن اميدبا هماهنگي مددكاران محك وفرستادن عكس نسخه پزشك و پروتكل دارويي بيمار از طريق واتساپ درخواست تهيه دارو از تهران را مي نمايد . در صورت موجود بودن دارو در تهران ،داروها تهيه و از طريق هواپيما ارسال مي گردد و نماينده مستقيما از فرودگاه تحويل گرفته و به بيمار مي رساند و سپس رسيد تحويل دارو و نسخه اصلي را به محك مي فرستد. 

اشتراک گذاری :