اداری و مالی

مقدسی

مهر 17, 1400

776

اداری و مالی

از مهم‌ترين روش‌ هاي برقراري سيستم‌ هاي ارتباطي در درون هر سازمان، گردش اسناد و اجراي نظام مكاتباتي تحت یک سیستم جامع و یکپارچه با نام سيستم اتوماسيون اداري بوده و هست، و اين امر تا بدانجا اهميت دارد كه به منظور كنترل و اداره چنين نظام‌ هايي، مديريتي تحت عنوان مديريت اسناد و گردش كاري در مكاتبات اداري شكل گرفت. از سوي ديگر حوزه عملكرد اين بخش از مديريت به‌عنوان اداره و كنترل آرشيو و بايگاني اسناد از اهميت خاصي از همان بدو پيدايش برخوردار گرديد، به ويژه اين كه امروزه مديريت اسناد و مدارك مشتمل بر اسناد مالي، اداري  و … نيز مي‌گردد.

بنابراين نظام ادري و مالي صحيح از ديدگاه علمي بخشي از سيستم درون سازماني و برون سازماني محسوب مي‌شود كه محصول تبادل آن دستورات، سوابق و دستورالعمل‌ هاي اداري و مالي به فرم اسنادي است.انجمن خيريه اميد پيوسته در تلاش است سيستم مالي و اداري شفافي براي ارائه به جامعه نيكوكاران ارجمند و سازمان هاي ناظر داشته باشد 

اشتراک گذاری :