// مجله امید - انجمن خیریه امید ارومیه
گزارش  بازارچه واحد داوطلبان

گزارش بازارچه واحد داوطلبان

دومين بازارچه واحد داوطلبان اميد در مورخ 24 مرداد 1398...

عید غدیر خم و امید

عید غدیر خم و امید

مهرباني در اميد ادامه دارد

عید قربان در امید چه گذشت

عید قربان در امید چه گذشت

در اين روز فرخنده جمع عوايد تقريبي جمع آوري شده...

افتخار ديگر براي اميد

افتخار ديگر براي اميد

اميد عضور هيئت مديره شبكه ملي سرطان كشور شد