روز كارمند مبارك ..

روز كارمند مبارك ..

گفته جان پرور است، پیام هر کارمند ز هرچه والاتر...

عيد قربان پيشاپيش مبارك ...

عيد قربان پيشاپيش مبارك ...

از قافله مهرباني عقب نمانيم

مجمع عمومي عادي سالانه انجمن خيريه اميد برگزار شد ...

مجمع عمومي عادي سالانه انجمن خيريه اميد برگزار شد ...

مجمع عمومي عادي سالانه هيأت امناي انجمن خيريه حمايت از...

كمپين تامين دستگاه انژكتور سي تي اسكن...

كمپين تامين دستگاه انژكتور سي تي اسكن...

فقط 650 ميليون تومان لازم هست براي تامين دستگاه انژكتور...